2014년 7월 6일 일요일


Хамрын яс багасгах
Хамрын нуруу өндөрлөх
Хамрын үзүүрийг мөгөөрсөөр өндөрлөх
Өргөн хамрын үзүүрийг багасгах
Хамрын угалз багасгах ...
Эрүүнд имплант суулгах

Хөх томруулах (tear drop хэлбэрийн 325 cc хэмжээтэй имплант)
See More

댓글 없음:

댓글 쓰기